ביטוח רכב

ביטוח חובה
הוראות החוק מחייבות ביצוע ביטוח חובה לכל רכב מנועי.
ביטוח החובה נועד לכיסוי נזקי גוף בלבד וזאת כתוצאה משימוש ברכב מנועי עפ"י פקודת ביטוח רכב מנועי.

ביטוח צד ג'
רכב ביטוח צד ג' מכסה חבות המבוטח בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב המבוטח בתקופת הביטוח . חברת הביטוח תשלם בשם המבוטח את כל הסכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלם בשל מקרה הביטוח עד לגבול האחריות הנקוב בפוליסה  לגבי נזקי רכוש של צד שלישי. ניתן ואף מומלץ להגדיל את סכום גבולות האחריות של חברת הביטוח

סוגי ביטוח צד ג' רכב - קיימים 2 סוגים
- ביטוח צד ג' רגיל (הכולל השתתפות עצמית).
זהו ביטוח צד ג' הכולל תשלום השתתפות עצמית הנקוב בפוליסה במקרה תביעה   

- ביטוח צד ג' (עם ביטול השתתפות עצמית ).
זהו ביטוח צד ג' עם הרחבה לביטול השתתפות עצמית,נא לשים לב , הרחבה זו פועלת על בסיס "סף פיצוי" כלומר, במידה    והנזק הנגרם לצד ג' (הנפגע) יעלה על סכום ההשתתפות העצמית הרשומה בפוליסה המבוטח לא ישלם את דמי ההשתתפות העצמית , במידה והנזק שיגרם לצד ג' קטן מגובה ההשתתפות העצמית , המבוטח ישלם הנזק.   

ביטוח מקיף רכב
ביטוח מקיף לרכב בראש ובראשונה כולל בבסיסו את ביטוח צד ג' ובנוסף מורחב בכיסויים הבאים: אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, התנגשות מקרית, התהפכות, תאונה ,גניבה שבעקבותיה לא נמצא הרכב במשך 30 ימים, שיטפון, סערה וסופה התפרצות הר געש, מעשה זדון. הפוליסה גם מורחבת לכסות הוצאות (מוגבלות בסכום) להגנה משפטית וכן הוצאות לגרירת הרכב ממקום האירוע למוסך הקרוב.

הרחבות נוספות להלן ההרחבות שניתן להרחיב בביטוח רכב צד ג':
גרירה ,שמשות , רדיו טיפ ,רכב חלופי  הרחבת ביטוח אחריות צד שלישי בשל נזקי גוף הגנה משפטית ועוד .  
להלן ההרחבות שניתן להרחיב בביטוח רכב מקיף
 גרירה, שמשות, רדיו טיפ ,רכב חלופי,   - הרחבת ביטוח אחריות צד שלישי בשל נזקי גוף , אביזרים נוספים.   - רכב חדש תמורת ישן (בדרך כלל מוגבל בין שנה לשנתיים על הכביש) * נזקי רעידת אדמה , ביטול כינון ועוד .

הערה
בכל הפוליסות קיימים סייגים לחבות החברה ,מה חברת הביטוח לא מכסה
לכן תמיד יש לעיין בתנאי הפוליסה של חברת הביטוח .