ביטוח דירה

 פוליסת הדירה היא פוליסה תקנית , בפוליסה זו ישנן הרחבות הניתנות בחלקן  ע"י חברות הביטוח כמקשה אחת בפוליסה  
.ובחלקן ניתנות לרכישה תמורת פרמיה נוספת  

מהו ביטוח המבנה
,המבנה של הדירה או הבית המפורטים ברשימה, מרפסות, צנרת, מתקני ביוב ואינסטלציה
,מתקני הסקה, דוודים, מערכות סולריות ותקני טלפון וחשמל השייכים למבנה הדירה
.וכל החלקים הקבועים במבנה הדירה או שמחוברים אליה חיבור קבוע
חישוב ערך ביטוח המבנה מתבסס על גודל המבנה במ"ר. החישוב מתבצע
בהכפלת גודל המבנה במ"ר כפול עלות בנייה למ"ר באותו אזור מגורים
.שבו נמצא הנכס המועמד לביטוח
.ניתן להרחיב בביטוח גם את ערך הקרקע ולא רק את ערך בניית המבנה מחדש
:ביטוח המבנה מכסה כנגד הנזקים הבאים
,אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבוע. התפוצצות, התלקחות
,פריצה, גניבה, שוד, נפילת כלי טייס, נפילת חפצים מכלי טייס
.רעד על - קולי הנגרם על-ידי כלי טייס. נזקי זדון
.מומלץ להרחיב את ביטוח המבנה בנזקי צנרת ובנזקי טבע ורעידת אדמה
 מהו ביטוח התכולה
.ביטוח התכולה מכסה אף הוא את הנזקים הרשומים בביטוח המבנה
.ביטוח תכולת הדירה מורחב ל- 2 כיסויים נוספים והם צד ג' וחבות מעבידים
.דגשים וטיפים
א. תכשיטים וכלי זהב בביטוח תכולה - הואיל והכיסוי לתכשיטים     
.בביטוח זה מכסה רק 10% מסכום ביטוח התכולה ועד 2% לכל פריט בלבד       
כך שבמידה וברשותכם תכשיט יקר מ- 2% מסכום ביטוח תכולת הדירה הפוליסה לא תכסה       
.אלא באם הייתה בחברת הביטוח הערכת סוקר, או מעריך מוסמך רק אז הכיסוי יהיה מלא       
ב. "כל הסיכונים" לתכשיטים ודברי ערך - ביטוח התכולה מכסה אירועים     
.ביטוחים בתוך הדירה (מקיף) ולא מחוצה לה - ניתן להרחיב הכיסוי גם מחוץ לדירה     
,ג. תת ביטוח - יש לשים לב שסכומי ביטוח המבנה וגם התכולה יהיו ריאלים     
.הואיל ובמידה סכומי הביטוח יהיו נמוכים מהערך הריאלי במקרה תביעה הפיצוי יהיה חלקי בלבד       

הערה
בכל פוליסה קיימים סייגים לחבות החברה מה חברת הביטוח לא מכסה    
לכן תמיד יש לעיין בתנאי הפוליסה של חברת הביטוח    .